Home / Regulamin

Regulamin

Regulamin Sprzedaży i Relacji z Klientem

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Postanowienia ogóle zawierają podstawowe informacje dotyczące dat, nazewnictwa, definicji i użytych pojęć we wszystkich kanałach sprzedaży Doram Design tj. sprzedaży internetowej oraz stacjonarnej.

 1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) wraz z dokumentami, do których się odwołuje, określa warunki zakupu produktów oferowanych przez firmę Doram Dorota Stanischewska w Sklepach stacjonarnych i E-sklepie oraz sposoby korzystania z portalu doramdesigm.pl.
 2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  • Sklep stacjonarny – punkt sprzedaży detalicznej będący sklepem firmowym Doram Design zlokalizowany na terenie Polski w centrum handlowym lub w innym miejscu, w którym następuje sprzedaż produktów oferowanych przez Doram Design;
  • Outlet – sklep stacjonarny lub e-sklep oferujący kolekcję outletową i oznaczony jako Outlet na stronie doramdesign.pl;
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym lub podaje swoje dane przy zakupie jako gość lub dokonuje zakupów bezpośrednio w sklepie stacjonarnym, lub dokonuje zakupów w sklepie stacjonarnym z dostawą realizowaną przez Sklep Internetowy;
  • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • Dni kalendarzowe – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli (dni robocze i dni wolne od pracy);
  • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Doram Design skompletuje
  • Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych indywidualnych transakcji oraz produktów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane Klientów, korzystających ze Sklepu Internetowego, potrzebne do realizacji składanych przez nich zamówień;
  • Koszyk – element Sklepu Internetowego, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówienia np. ilość produktów, itp.;
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży towarów znajdujących się w Sklepach stacjonarnych oraz zasady i warunki realizacji zamówień w Sklepie Internetowym Doram Design oraz zawierania umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie firmy Doram Design, które w chwili dokonywania zamówienia nie są dostępne w bieżącej sprzedaży w Sklepie stacjonarnym, w którym Klient składa dane zamówienie.
 2. Sklep Internetowy Doram Design działający pod adresem: doramdesign.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez firmę Doram Dorota Stanischewska, ul. Szczecińska 3, 76-251 Kobylnica, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Słupsk , nr 25099, Nr NIP 839-223-61-14 , zwaną w niniejszym regulaminie “Doram Design”.
 3. W zakresie ochrony danych osobowych postanowienia niniejszego Regulaminu obejmują zarówno przetwarzanie danych osobowych w ramach działalności Sklepów stacjonarnych jak i Sklepu internetowego (E-sklep) oraz w siedzibie firmy Doram Design. Pełne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Doram Design jako Administratora w rozumieniu art. 4 p. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz. U. UE L 119/1 z 4 maja 2016r.) znajdują się w Polityce Prywatności Doram Design
 4. Ceny produktów widniejące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej doramdesign.pl. W przypadku dokonywania zakupów w Sklepie stacjonarnym obowiązują ceny określone dla produktów sprzedawanych bezpośrednio w Sklepie stacjonarnym.
 5. Bieżące promocje, akcje promocji weekendowych towarów dostępnych w Sklepach stacjonarnych Doram Design lub/oraz w Sklepie internetowym Solar są narzędziem działań marketingowych podejmowanych przez firmę Doram Design. O szczegółach każdej promocji Klient będzie na bieżąco informowany przez odpowiedni kanał sprzedaży, przez newsletter (jeśli jest do niego zapisany) i/lub poprzez informację na stronie www.doramdesign.pl i/lub bezpośrednio w Sklepie stacjonarnym.
 6. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Doram Design w Sklepach stacjonarnych jak i w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione oraz zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 776 ze zm.).
 7. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmiany do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 134 ze zm.).
 9. Alternatywne metody rozwiązywania sporów: zgodnie z postanowieniami Komisji Europejskiej każdy Konsument, dokonujący zakupu online ma możliwość skorzystania z platformy udostępnionej przez Komisją Europejską do pozasądowego rozwiązywania sporów. Platforma ta dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
 10. Regulamin może ulec zmianom z tym, że zmiany te nie będą miały zastosowania do postanowień Regulaminu zaakceptowanych przez Użytkownika w związku ze złożonymi zamówieniami.
 11. Żadne uprawnienia wynikające z Regulaminu nie mogą zostać przeniesione przez Uczestnika na osoby trzecie.
 12. Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia.

II DANE OSOBOWE

 1. Klient/Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Doram Design. Dodatkowo może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Doram Design dla celów marketingowych.
 2. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych zamieszczona jest w Polityce prywatności

III SKLEPY STACJONARNE

Rozdział ten zawiera zasady wymian, zwrotów i zamówień towaru we wszystkich Sklepach stacjonarnych.

1. Zwrot towaru zakupionego w sklepach stacjonarnych Doram Design z wyłączeniem Sklepu Internetowego:

 1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Klientowi przysługuje prawo do:
 2. a) konstrukcja mebla – zwrot w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od kolejnego dnia po dokonaniu dostawy
 3. b) poduchy/ materace meblowe – nie podlegają zwrotowi, gdyż są produktem wykonywanym na specjalne zamówienie klienta
 4. Aby dokonać zwrotu towaru, klient zobowiązany jest posiadać dowód zakupu.
 5. Zwrotowi podlega towar, który:
  • nie nosi żadnych śladów użytkowania, tj. towar musi być w takim samym stanie, w jakim został zakupiony;
  • nie został w żaden sposób uszkodzony ani pobrudzony oraz nie posiada śladów użytkowania;
 6. W przypadku nie spełnienia przez Klienta powyższych wymogów lub zgłoszenie przez klienta żądania zwrotu lub wymiany po upływie terminu określonego w pkt. 1 Doram Design zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia takiego towaru.
 7. W Outletach Klient może dokonać wymiany tylko produktów zakupionych w Outletach.
 8. W przypadku zwrotu towaru środki ze zwrotu zostaną przekazane w formie uzgodnionej z klientem.
 9. Towar przeceniony z powodu wad nie podlega zwrotowi.
 10. Transport zwracanego odbywa się na koszt Klienta

2. Zakup i dostawa towaru

 1. Zakup towaru w Sklepie stacjonarnym następuje wraz ze złożeniem zamówienia oraz wpłatą zaliczki w wysokości min. 50% wartości zamówienia
 2. Towar zakupiony w Sklepie stacjonarnym zostanie dostarczony w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia zakupu
 3. Procedura składania zamówienia w Sklepie stacjonarnym kończy się wydrukiem paragonu fiskalnego oraz wydrukiem lub wysyłką na adres mailowy Klienta potwierdzenia zamówienia zawierającego: numer zamówienia, datę przyjęcia zamówienia, informacje o towarach będących przedmiotem zamówienia, ich ilości, sposób i miejsce dostarczenia, cenę jednostkową i całkowitą wartość zamówienia. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z Doram Design umowy kupna sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 4. Jeżeli Doram Design nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, możliwie szybko, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i ustali możliwą datę dostawy towaru. W sytuacji braku porozumienia co do możliwej daty dostawy Doram Design zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
 5. Organizatorem i wykonawcą dostawy mebli jest firma Doram Design
 6. Koszt dostawy mebli do Klienta na terenie Polski pokrywa firma Doram Design.
 7. Dostawa mebli poza granice kraju wymaga dodatkowej opłaty na podstawie indywidualnej wyceny
 8. Termin dostawy ustalany jest przez Doram Design przed ustalonym terminem realizacji zamówienia. O terminie dostawy Klient informowany jest drogą telefoniczną i/lub elektroniczną.
 9. Klient zobowiązany jest dokonać opłaty pełnej wartości zamówienia przed lub podczas dokonania dostawy. Płatność można wykonać w Sklepie stacjonarnym lub u kierowcy.

3. Formy płatności

 1. Zapłata zaliczki oraz pełnej wartości zamówienia należy dokonać w dowolnej formie:
  • gotówką
  • kartą płatniczą;
  • przelewem na rachunek bankowy Doram Design;
 2. W przypadku, gdy rachunek bankowy Doram Design nie został uznany kwotą należności w ciągu 2 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą (Doram Dorota Stanischewska) ulega rozwiązaniu.
 3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

IV E-SKLEP

Rozdział ten zawiera zasady zamówień i zwrotów towaru ze sklepu internetowego oraz sposobu jego dostarczenia.

1. Dokonywanie zakupów w E-Sklepie

 1. Klient może złożyć zamówienie przez dwadzieścia cztery godziny na dobę w każdym dniu tygodnia za pośrednictwem strony internetowej doramdesign.pl wybierając produkt, którym jest zainteresowany, ilość sztuk oraz formę płatności za złożone zamówienie.
 2. Zakup w Sklepie Internetowym możliwy jest:
  • po dokonaniu rejestracji,
  • jednorazowo jako gość bez konieczności rejestracji (Kupuję jako gość),
 3. Warunkiem dokonywania zakupów jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Doram Design danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.
 4. Procedura składania zamówienia kończy się po uruchomieniu przycisku “kupuję i płacę”. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z dokonaniem opłaty 100% wartości zamówienia za pośrednictwem płatności elektronicznej Przelewy24. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z Doram Design umowy kupna sprzedaży produktów objętych zamówieniem. Na wskazany przez Klienta adres e-mail Doram Design wysyła wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia przez Doram Design.
 5. Procedura składania zamówienia w Sklepie Internetowym kończy się wysyłką na adres mailowy Klienta potwierdzenia zamówienia zawierającego: numer zamówienia, datę przyjęcia zamówienia do realizacji, informacje o towarach będących przedmiotem zamówienia, ich ilości, sposób i miejsce dostarczenia, cenę jednostkową i całkowitą wartość zamówienia.
 6. Towar zakupiony w Sklepie Internetowym zostanie dostarczony w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia zakupu.
 7. Jeżeli Doram Design nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, możliwie szybko, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i ustali możliwą datę dostawy towaru. W sytuacji braku porozumienia co do możliwej daty dostawy Doram Design zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
 8. Organizatorem i wykonawcą dostawy mebli jest firma Doram Design
 9. Koszt dostawy mebli do Klienta na terenie Polski pokrywa firma Doram Design.
 10. Dostawa mebli poza granice kraju wymaga dodatkowej opłaty na podstawie indywidualnej wyceny
 11. Termin dostawy ustalany jest przez Doram Design przed ustalonym terminem realizacji zamówienia. O terminie dostawy Klient informowany jest drogą telefoniczną i/lub elektroniczną.

2. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej zgodnie z § 1 niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny z wyłączeniem elementów, które produkowane są na specjalne zamówienie Klienta (tj. poduchy i materace siedzeniowe/ oparciowe)
 2. Termin do odstąpienia od umowy biegnie od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie dostarczonej rzeczy. Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy wysłał przed upływem terminu prawa do odstąpienia od umowy.
 3. Aby Klient mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy przesłać zgłoszenie drogą elektroniczną na adres mailowy – biuro@doramdesign.pl.
 4. Zwrotu zakupionego w E-sklepie towaru Klient może też dokonać osobiście w Sklepach stacjonarnych, w takim przypadku Klient nie ponosi kosztów odesłania towaru.
 5. W przypadku odstąpienia od zawartej z Doram Design umowy sprzedaży Doram Design zwraca Klientowi otrzymane płatności pomniejszone o koszt odbioru towaru od Klienta. Zwrot środków pieniężnych nastąpi nie później niż do 14 dni od dnia, w którym Klient zwrócił zakupiony towar. Zwrot płatności zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność lub inny wskazany przez Klienta. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z przelewem należności na jego rachunek.
 6. Jeżeli Klient otrzymał dostawę produktów w wyniku zawartej umowy sprzedaży, od której odstępuje, ponosi jedynie bezpośrednie koszty ich zwrotu. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

V GWARANCJA I REKLAMACJE

1. Gwarancja

 1. Doram Design jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad jakościowych
 2. Konstrukcja mebli i poduchy objęta jest gwarancją 2 lata
 3. Elementy wykonane z tkaniny akrylowej objęte są gwarancją 5 lat
 4. Towar posiadający wady jakościowe sprzedawany jest w formie Outlet, a Klient jest informowany o charakterze wady.
 5. W zakresie ujawnionych i opisanych wad towaru Outletowego, Doram Design jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz gwarancji przy sprzedaży. Dla uniknięcia wątpliwości, powyższe zwolnienie od odpowiedzialności nie dotyczy wad innych niż wady ujawnione Towaru Outletowego.

2. Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy – biuro@doramdesign.pl
 3. Zaleca się, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 4. Doram Design rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji.

VI INNE

 1. Doram Design zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Klienta, który w sposób rażący lub uporczywy:
  • dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu internetowego;
  • podejmuje działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem,
  • uporczywie uchyla się od dokonania płatności lub odbioru złożonego Zamówienia w terminie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  • w przypadku, gdyby Klient podjął działania, które nie są sprzeczne z Regulaminem, a zostaną przez Doram Design uznane za niepożądane, Doram Design zawiadomi o tym fakcie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania takich działań;
  • o dokonanej blokadzie konta Klient zostanie poinformowany mailowo, w dniu dokonania blokady;
  • Konto Klienta zostanie odblokowane przez Doram Design, na podstawie przesłanych przez Klienta wyjaśnień, na adres e-mail: biuro@doramdesign.pl, jeżeli zostaną one uznane przez Doram Design za uzasadnione;
  • ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie Konta Klienta jest uzależnione od decyzji Doram Design.
 2. W przypadku pytań dotyczących zamówień realizowanych w oparciu o niniejszy Regulamin można kontaktować się z Doradcą Doram Design: biuro@doramdesign.pl, tel. 506 180 450