Home / Gwarancja

Gwarancja

Meble Doram Design tworzymy z najwyższej jakości surowców i materiałów. Jesteśmy pewni, że w Twoje ręce oddajemy produkt trwały i wytrzymały.
Celem zapewnienia pełnej satysfakcji oferujemy również profesjonalny serwis wspierający Klientów w trakcie, jak i po okresie gwarancyjnym.


2 lata gwarancji na konstrukcje mebli

* wszystkie wady produktu niewynikłe wskutek uszkodzeń mechanicznych i błędów użytkownika są podstawą do gwarancji i naprawy bądź wymiany mebla na nowy.

5 lat gwarancji na tkaniny

* gwarancja obejmuje utratę koloru lub zmniejszenie wytrzymałości (przetarcie) tkaniny w skutek wystawienie tkaniny na normalne warunki atmosferyczne tj. promieniowanie słoneczne, wilgoć, wiatr, przy jednoczesnym zachowaniu oczywistych zasad dbałości i użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, wypadków przypalenia, rażącego zaniedbania, podziurawienia oraz konserwacji niezgodnej z zaleceniami producenta

WARUNKI GWARANCJI

 1. Roszczenia z tytułu gwarancji Kupujący zgłasza do Sprzedawcy w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres mailowy – biuro@doramdesign.pl
 2. Zgłaszając reklamację Kupujący zobowiązany jest przedłożyć dowód zakupu – paragon lub fakturę
 3. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone w formie pisemnej i powinno zawierać dokładny opis wady.
 4. W razie stwierdzenia konieczności Sprzedawca ma prawo dokonać wizji lokalnej w pomieszczeniu Kupującego celem zweryfikowania zasadności reklamacji. W tym celu Gwarant umawia z Kupującym termin wizji lokalnej w dni robocze. Brak współpracy Kupującego ze Sprzedawcą w zakresie umówienia terminu wizji lub uniemożliwienie dokonania wizji w umówionym terminie skutkuje utratą praw wynikających z gwarancji. Te same zasady dotyczą wizyty przedstawiciela Sprzedawcy w pomieszczeniu Kupującego w celu demontażu, montażu elementu lub usunięcia wady.
 5. O przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie powiadomiony w terminie do 14 dni roboczych
 6. W przypadku, gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny Sprzedawcy usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane w drodze naprawy lub wymiany elementów.
 7. Jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych naprawę gwarancyjną Sprzedawca wykona u Kupującego
 8. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Sprzedawca
 9. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi.
 10. Gwarancją nie są objęte wady, braki i uszkodzenia mebli widoczne w momencie zakupu, których Kupujący jest świadomy.
 11. Kompletność mebli pod względem ilościowym i jakościowym należy sprawdzić przy odbiorze mebli.
 12. Uszkodzenia mechaniczne niewidoczne podczas odbioru mebli należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty zakupu.
 13. Wady nie objęte gwarancją będą usuwane odpłatnie.
 14. Naprawy reklamacyjne będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.
 15. W przypadku zaistnienia konieczności sprowadzenia części zamiennych, czy też w innych przypadkach uwarunkowanych technologicznie, termin, o którym mowa w punkcie 15, może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni.